Giải câu 49 bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB ? sgk Toán 6 tập 1 Trang 121

  • 1 Đánh giá

Câu 49: Trang 121 - sgk toán 6 tập 1

Gọi M và N là hai điểm nằm giữa hai mút của đoạn thẳng AB. Biết rằng AN = BM. So sánh AM và BN. Xét cả hai trường hợp (h.52).

Hướng dẫn giải câu 49 bài Khi nào thì AM + MB = AB ?

Bài làm:

TH a)

Hướng dẫn giải câu 49 bài Khi nào thì AM + MB = AB ?

Vì M nằm giữa hai điểm A và N => AN = AM + MN.

Vì N nằm giữa hai điểm B và M => BM = BN + MN.

Theo đề bài: AN = BM

=> AM + MN = BN + MN.

=> AM = BN.

Vậy AM = BN.

TH b)

Hướng dẫn giải câu 49 bài Khi nào thì AM + MB = AB ?

Vì N nằm giữa hai điểm A và M.

=> AN + MN = AM => AN = AM - MN

Vì M nằm giữa hai điểm B và N.

=> BM + MN = BN => BM = BN - MN

Theo đề bài:. AN = BM

=> AM - MN = BN - MN

=> AM = BN

Vậy AM = BN.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021