Giải câu 46 bài 6: Phép trừ và phép chia Toán 6 tập 1 Trang 24

  • 1 Đánh giá

Câu 46: Trang 24 - sgk toán 6 tập 1

a) Trong phép chia cho 2, số dư có thể bằng 0 hoặc bằng 1. Trong phép chia cho 3, cho 4, cho 5, số dư có thể bằng bao nhiêu?

b) Dạng tổng quát của số chia hết cho 2 là 2k, dạng tổng quát của số chia hết cho 2 dư 1 là 2k + 1 với k thuộc N. Hãy viết dạng tổng quát của số chia hết cho 3, chia cho 3 dư 1, số chia cho 3 dư 2.

Bài làm:

Chú ý : Trong phép chia, nếu số chia là n

=> số dư có thể có là 0, ..., n-1.

a)

  • Trong phép chia cho 3, số dư có thể bằng: 0, 1, 2.
  • Trong phép chia cho 4, số dư có thể bằng: 0, 1, 2, 3.
  • Trong phép chia cho 5, số dư có thể bằng: 0, 1, 2, 3, 4.

b) Dạng tổng quát :

  • của số chia hết cho 3 là 3k.
  • của số chia cho 3 dư 1 là 3k + 1.
  • của số chia cho 3 dư 2 là 3k + 2.
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021