Giải câu 27 bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu sgk Toán 6 tập 1 Trang 76

  • 1 Đánh giá

Câu 27: Trang 76 - sgk toán 6 tập 1

Tính:

a) 26 + ( -6 )

b) ( -75 ) + 50

c) 80 + ( -220 )

Bài làm:

Ta có:

a)26+( -6 )=( 26-6 )=20

b)( -75 )+50=-( 75-50 )=-25

c)80+( -220 )=-( 220-80 )=-140

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021