Giải bài 13: Ước và bội Toán 6 tập 1 Trang 43 45

  • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung: Ước và bội. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Ước và bội

  • Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b là ước của a.

Ví dụ:

Ta có:

=> 18 là bội của 3.

3 là ước của 18.

II. Cách tìm ước và bội

Ký hiệu: Ư(a).

B(a).

1. Cách tìm bội

  • Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó lần lượt với 0, 1, 2, 3, ...

Ví dụ: Tìm các bội của 7 và nhỏ hơn 15.

Hướng dẫn giải:

Lần lượt nhân 7 với 0, 1, 2, 3, ..

Ta được các bội của 7 và nhỏ hơn 15 là: 0 , 7, 14.

=> B(7) = { 0, 7, 14 }.

2. Cách tìm ước

  • Ta có thể tìm được các ước của a ( a > 1 ) bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a.

Ví dụ: Tìm các ước của 21.

Hướng dẫn giải:

Lần lượt chia 21 với 0, 1, 2, 3, .., 21.

Ta được các ước của 21 là: 1 , 3, 7, 21.

=> Ư(21) = { 1, 3, 7, 21 }.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 111: Trang 44 - sgk toán 6 tập 1

a) Tìm các bội của 4 trong các số 8; 14; 20; 25.

b) Viết tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30.

c) Viết dạng tổng quát các số là bội của 4.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 112: Trang 44 - sgk toán 6 tập 1

Tìm các ước của 4, của 6, của 9, của 13 và của 1.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 113: Trang 44 - sgk toán 6 tập 1

Tìm các số tự nhiên x sao cho:

a) x ∈ B(12) và 20 ≤ x ≤ 50

b) x ⋮ 15 và 0 < x ≤ 40

c) x ∈ Ư(20) và x > 8

d) 16 ⋮ x

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 114: Trang 45 - sgk toán 6 tập 1

Có 36 học sinh vui chơi. Các bạn đó muốn chia đều 36 người vào các nhóm. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia đươc.

Hướng dẫn giải câu 114 bài Ước và bội

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 6 bài 13: Ước và bội


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021