Giải câu 94 bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Toán 6 tập 1 trang 38

  • 1 Đánh giá

Câu 94: Trang 38 - sgk toán 6 tập 1

Không thực hiện phép chia, hãy tìm số dư khi chia mỗi số sau đây cho 2, cho 5:

813 ; 264 ; 736 ; 6547

Bài làm:

Khi chia cho 2:

=> Dư 1.

=> Dư 1.

Khi chia cho 5:

=> Dư 3.

=> Dư 4.

=> Dư 1.

=> Dư 2.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021