Giải câu 24 bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu sgk Toán 6 tập 1 Trang 75

  • 1 Đánh giá

Câu 24: Trang 75 - sgk toán 6 tập 1

Tính:

a) ( -5 ) + ( -248 )

b) 17 + | -33 |

c) | -37 | + | +15 |

Bài làm:

Ta có:

a)( -5 )+( -248 )=-( 5+248)=-253

b)17+| -33 |=17+33=50

c)| -37 |+| +15 |=37+15=52

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021