Giải câu 8 bài 2: Tập hợp các số nguyên sgk Toán 6 tập 1 Trang 70

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 70 - sgk toán 6 tập 1

Điền đầy đủ các câu sau:

a) Nếu biểu diễn 5 độ dưới $0^{\circ}C$ thì $+5^{\circ}C$ biểu diễn ....

b) Nếu -65 m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65 m dưới mực nước biển thì +3143 m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng ) là ....

c) Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng, thì 20000 đồng biểu diễn ....

Bài làm:

a) Nếu biểu diễn 5 độ dưới $0^{\circ}C$ thì $+5^{\circ}C$ biểu diễn 5 độ trên $0^{\circ}C$.

b) Nếu -65 m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65 m dưới mực nước biển thì +3143 m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng ) là 3143 m trên mực nước biển.

c) Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng, thì 20000 đồng biểu diễn số tiền có là 20000 đồng.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021