Giải câu 47 bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB ? sgk Toán 6 tập 1 Trang 121

  • 1 Đánh giá

Câu 47: Trang 121 - sgk toán 6 tập 1

Gọi M là một điểm của đoạn thẳng EF. Biết EM = 4cm, EF = 8cm. So sánh hai đoạn thẳng EM và MF.

Bài làm:

Ta có hình vẽ:

Hướng dẫn giải câu 47 bài Khi nào thì AM + MB = AB ?

Vì M nằm giữa E, F.

=> EM + MF = EF.

=> MF = EF - EM = 8 - 4 = 4 cm.

Vì EM = MF ( 4 = 4 ) hay hai đoạn thẳng EM và MF có độ dài bằng nhau.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021