Giải câu 72 bài 99: Luyện tập sgk Toán đại 6 tập 1 Trang 88

  • 1 Đánh giá

Câu 72: Trang 88 - sgk toán lớp 6 tập 1

Đố: Cho chín tấm bìa có ghi số và chia thành ba nhóm như hình vẽ. Hãy chuyển một tấm bìa từ nhóm này sang nhóm khác sao cho tổng các số trong mỗi nhóm đều bằng nhau.

Bài làm:

Tổng của tất cả 9 số được ghi trên bìa là:

Vì tổng các số trong mỗi nhóm đều bằng nhau nên ta có tổng của mỗi nhóm phải là:

Ta có:

Tổng các số ở nhóm I là:

Tổng các số ở nhóm II là:

Tổng các số ở nhóm III là:

Ta thấy nhóm III cần giảm đi 6 và nhóm I cần tăng lên 6 đơn vị thì tổng các số ở mỗi nhóm bằng 4.

Vậy ta cần chuyển tấm bìa ghi số 6 từ nhóm III sang nhóm I.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021