Giải bài tập 115 trang 99 sgk toán 6 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 115: Trang 99 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tìm

Biết:

  1. | a | = 5
  2. | a | = 0
  3. | a | = - 3
  4. | a | = | - 5|
  5. - 11 | a | = - 22

Bài làm:

a. | a | = 5

Ta thấy: | 5 | = 5 và | - 5| = 5

Vậy a = 5 hoặc a = - 5.

b. | a | = 0

Ta thấy: | 0 | = 0

Vậy a = 0.

c. | a | = - 3

Không có giá trị nào của a thỏa mãn vì giá trị tuyệt đối của một số nguyên khác 0 luôn là số dương.

d. | a | = | - 5|

Vậy a = 5 hoặc a = - 5.

e. - 11 | a | = - 22

| a | = (- 22) ÷ ( - 11)

| a | = 2

Vậy a = 2 hoặc a = - 2.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021