Giải bài tập 107 trang 98 sgk toán 6 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 107: Trang 98 - sgk toán lớp 6 tập 1

Trên trục số cho hai điểm a, b. Hãy:

  1. Xác định các điểm - a; - b trên trục số;
  2. Xác định các điểm | a |; | b |; | - a|; | - b| trên trục số;
  3. So sánh các số a; b; - a; - b; | a |; | b |; | - a|; | - b| với 0.

Bài làm:

Ta có thể biểu thị các giá trị - a; - b; |a|; |b|; |- a|; |-b| trên trục tọa độ như hình vẽ.

Vì số a được biểu thị trên trục tọa độ ứng với đơn vị là - 4 nên a = - 4 hay:

- a = - ( - 4) = 4

| a | = | - 4| = 4

| - a| = | 4 | = 4

Vì số b được biểu thị trên trục tọa độ ứng với đơn vị là 3 nên b = 3 hay:

- b = - 3

| b | = | 3| = 3

| - b| = | - 3 | = 3

Vậy ta có:

a < 0 ; b > 0; - a > 0; - b < 0; | a | > 0; | b | > 0; | - a| > 0; | - b| > 0.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021