Giải câu 35 bài 6: Đoạn thẳng sgk Toán 6 tập 1 Trang 116

  • 1 Đánh giá

Câu 35: Trang 116 - sgk toán 6 tập 1

Gọi M là một điểm bất kì của đoạn thẳng AB, điểm M nằm ở đâu? Em hãy chọn câu trả lời đúng trong bốn câu sau:

a) Điểm M phải trùng với điểm A.

b) Điểm M phải nằm giữa hai điểm A và B.

c) Điểm M phải trùng với điểm B.

d) Điểm M hoặc trùng với điểm A, hoặc nằm giữa hai điểm A và B, hoặc trùng với điểm B.

Bài làm:

Hình vẽ minh họa:

Điểm M trùng với điểm A:

Hướng dẫn giải câu 35 bài Đoạn thẳng

Điểm M nằm giữa 2 điểm A, B:

Hướng dẫn giải câu 35 bài Đoạn thẳng

Điểm M trùng với điểm B:

Hướng dẫn giải câu 35 bài Đoạn thẳng

==> Chọn đáp án D. ( Điểm M hoặc trùng với điểm A, hoặc nằm giữa hai điểm A và B, hoặc trùng với điểm B ).

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021