Giải câu 97 bài 12: Luyện tập sgk Toán 6 tập 1 Trang 95

  • 1 Đánh giá

Câu 97: Trang 95 - sgk toán lớp 6 tập 1

So sánh:

a. với $0$

b. với$0$

Bài làm:

a.Áp dụng quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu và tính chất kết hợp ta có:

Tích trên là tích của các số nguyên dương nên luôn dương.

Vậy

b. Áp dụng quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu, nhân hai số nguyên khác dấu và tính chất kết hợp ta có:

Tích trên là tích của các số nguyên khác dấu nên luôn âm.

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021