Giải câu 63 bài 9: Quy tắc chuyển vế sgk Toán đại 6 tập 1 Trang 87

  • 1 Đánh giá

Câu 63: Trang 87 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số: 3; -2 và x bằng 5.

Bài làm:

Ta viết được đẳng thức sau:

Vậy số x cần tìm là 4.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021