Giải câu 35 bài: Luyện tập sgk Toán 6 tập 1 trang 77

  • 1 Đánh giá

Câu 35: Trang 77 - sgk toán 6 tập 1

Số tiền của ông Năm năm nay tăng x triệu đồng. Hỏi x bằng bao nhiêu, biết rằng số tiền của ông Năm năm nay so với năm ngoái:

a) Tăng 5 triệu đồng?

b) Giảm 2 triệu đồng?

Bài làm:

a) Vì tiền của ông Năm năm nay so với năm ngoái tăng 5 triệu đồng

=> x = 5.

b) Vì tiền của ông Năm năm nay so với năm ngoái giảm 2 triệu đồng

=> x = -2 ( vì giảm 2 <=> tăng -2 ).

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021