Giải câu 93 bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Toán 6 tập 1 trang 38

  • 1 Đánh giá

Câu 93: Trang 38 - sgk toán 6 tập 1

Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không, có chia hết cho 5 không?

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

Ta có :

a)

và $420\vdots2$ => $(136 + 420)\vdots 2$.

và $136\not\vdots 5$ => $(136 + 420)\not\vdots 5$.

b)

và $625\not\vdots 2$ => $(450 - 625)\not\vdots 2$.

và $450\vdots5$ => $(625 - 450)\vdots 5$.

c)

và $42\vdots2$ => $(1.2.3.4.5.6 + 42)\vdots2$.

và $42\not\vdots5$ => $(1.2.3.4.5.6 + 42)\not\vdots 5$.

d)

và $35\not\vdots2$=> $(1.2.3.4.5.6 - 35)\not\vdots 2$.

và $35\vdots5$ => $(1.2.3.4.5.6 - 35)\vdots5$

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021