Giải câu 131 bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Toán 6 tập 1 Trang 50

  • 1 Đánh giá

Câu 131: Trang 50 - sgk toán 6 tập 1

a) Tích của hai số tự nhiên bằng 42. Tìm mỗi số.

b) Tích của hai số tự nhiên a và b bằng 30. Tìm a và b biết rằng a < b.

Bài làm:

a) Gọi hai số tự nhiên có tích bằng 42 lần lượt là a và b <=> a, b chính là các ước của 42.

Ta có: Ư(42) = { 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 }.

=> a, b có thể nhận các giá trị sau:

Hướng dẫn giải câu 131 Luyện tập Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

b) Tương tự, ta có:

Ư(30) = { 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 }.

Theo giả thiết : a < b

=> a, b có thể nhận các giá trị sau:

Hướng dẫn giải câu 131 Luyện tập Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021