Giải câu 19 bài: Luyện tập sgk Toán 6 tập 1 trang 73

  • 1 Đánh giá

Câu 19: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

Điền dấu "+" hoặc "-" vào chỗ trống để được kết quả đúng:

a) 0 < ...2

b) ...15 < 0

c) ...10 < ...6

d) ...3 < ...9

Bài làm:

Ta có:

a) 0<+2

b)-15<0

c)-10<-6

-10<+6

d)-3<+9

+3<+9

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021