Giải câu 38 bài: Luyện tập 2 Toán 6 tập 1 trang 19

  • 1 Đánh giá

Câu 38: Trang 20 - sgk toán 6 tập 1

Sử dụng máy tính bỏ túi:

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

375.376; 624.625; 13.81.215

Bài làm:

Thao tác tính toán trên máy tính, ta có kết quả như sau :

  • 375.376 = 141000
  • 624.625 = 390000
  • 13.81.215 = 226395
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021