Giải câu 7 bài 2: Tập hợp các số nguyên sgk Toán 6 tập 1 Trang 70

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 70 - sgk toán 6 tập 1

Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là +3143 m và độ cao đáy của vịnh Cam Ranh là -30m thì dấu "+" và dấu "-" biểu thị điều gì?

Bài làm:

Khi đó: Dấu "+" biểu thị độ cao hơn mặt nước biển.

Dấu "-" biểu thị độ cao thấp hơn mặt nước biển.

- Đỉnh núi Phan-xi-păng cao hơn mực nước biển 3143 m.

- Đáy của vịnh Cam Ranh thấp hơn mực nước biển 30 m.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021