Giải câu 75 bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu sgk Toán 6 tập 1 Trang 89

  • 1 Đánh giá

Câu 75: Trang 89 - sgk toán lớp 6 tập 1

So sánh:

a. ( - 67) . 8 với 0;

b. 15 . ( - 3) với 15;

c. ( - 7) . 2 với - 7.

Bài làm:

a. ( - 67) . 8 với 0

Ta có:

Ta thấy:

b. 15 . ( - 3) với 15

Ta có:

Ta thấy:

c. ( - 7) . 2 với - 7

Ta có:

Ta thấy:

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021