Trắc nghiệm Đại số 6 bài 13: Ước và bội

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 13: Ước và bội Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trong các số sau, số nào là ước của 12?

 • A. 5
 • B. 8
 • C. 12
 • D. 24

Câu 2: Tìm tất cả các bội của 3 trong các số sau: 4; 18; 75; 124; 185; 258

 • A. {4; 75; 124}
 • B. {18; 124; 258}
 • C. {75; 124; 258}
 • D. {18; 75; 258}

Câu 3: Tìm x thuộc bội của 9 và x < 63

 • A. x ∈ {0; 9; 18; 28; 35}
 • B. x ∈ {0; 9; 18; 27; 36; 45; 54}
 • C. x ∈ {9; 18; 27; 36; 45; 55; 63}
 • D. x ∈ {9; 18; 27; 36; 45; 54; 63}

Câu 4: Tìm x thuộc ước của 60 và x > 20

 • A. x ∈ {5; 15}
 • B. x ∈ {30; 60}
 • C. x ∈ {15; 20}
 • D. x ∈ {20; 30; 60}

Câu 5: Tìm tập hợp các bội của 6 trong các số sau: 6; 15; 24; 30; 40

 • A. x ∈ {15; 24}
 • B. x ∈ {24; 30}
 • C. x ∈ {15; 24; 30}
 • D. x ∈ {6; 24; 30}

Câu 6: Tập hợp các ước của 12 là :

 • A. Ư(12) = {1 ; 2; 3; 4}
 • B. Ư(12) = {0 ; 1 ; 2; 3; 4; 6; 12}
 • C. Ư(12) = {1 ; 2; 3 ;4; 6; 12}

Câu 7: Nếu a M 6 ; b M 9 thì :

 • A. ( a + b ) M 6
 • B. ( a + b ) M 9
 • C. Cả ba kết quả trên đều đúng.
 • D. ( a + b ) M 3

Câu 8:Điền vào dấu * để số 3*5 chia hết cho 9 là

 • A. * = 1
 • B. * = 9
 • C. * = 2
 • D. * = 5

Câu 9:Cho Ư(12) = {1 ; 2; 3; 4; 6; 12};Ư(18) = {1 ; 2; 3; 6 ; 9 ; 18Ư.ƯCLN(12,18) bằng:

 • A. 2
 • B. 6
 • C. 1
 • D. 3

Câu 10: Tập hợp các ước của 12 là :

 • A. Ư(12) = {1 ; 2; 3; 4}
 • B. Ư(12) = {0 ; 1 ; 2; 3; 4; 6; 12}
 • C. Ư(12) = {1 ; 2; 3 ;4; 6; 12}
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 13: Ước và bội Toán 6 tập 1 Trang 43 45


 • 13 lượt xem