Trắc nghiệm Số học 6 bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Viết phân số 4/3 dưới dạng hỗn số ta được

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Hỗn số Trắc nghiệm: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết được viết dưới dạng phân só là

 • A.-21/4
 • B.-11/4
 • C.-10/4
 • D.-5/4

Câu 3: Viết phân số 131/1000 dưới dạng số thập phân ta được

 • A. 0,131
 • B. 0,1331
 • C. 1,31
 • D. 0,0131

Câu 4: Viết số thập phân 0,25 về dạng phân số ta được

 • A. 1/4
 • B. 5/2
 • C. 2/5
 • D. 1/5

Câu 5: Phân số 47/100 được viết dưới dạng phần trăm là:

 • A. 4,7%
 • B. 47%
 • C. 0,47%
 • D. 470%

Câu 6: Chọn đáp án sai.

 • A.Khi ta viết gọn tổng của một số nguyên dương và phân số dương bằng cách bỏ dấu cộng xen giữa chúng thì được gọi là một hỗn số.
 • B.Số đối của hỗn số cũng được gọi là một hỗn số.
 • C.Một hỗn số gồm hai phần: phần nguyên và phần phân số.
 • D.Muốn đổi một phân số dương có tử lớn hơn mẫu thành một hỗn số ta chia mẫu cho tử. Thương tìm được chính là phần nguyên, phần phân số có tử là số dư còn mẫu là mẫu số của phân số đã cho.

Câu 7: Chọn đáp án sai.

 • A.Phân số thập phân là phân số có mẫu là một lũy thừa của 10.
 • B.Các phân số thập phân có thể viết dưới dạng số thập phân.
 • C.Số chữ số thập phân bằng đúng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân.
 • D.Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu 8: Viết số thập phân 0,015 về dạng phân số ta được

 • A. 3/20
 • B. 3/200
 • C.15/100
 • D.Tất cả đáp án trên đều sai

Câu 9: Viết phân số 259/10000 dưới dạng số thập phân ta được

 • A.0,259
 • B.2,95
 • C.0.0259
 • D.Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu 10: Viết hỗn số dưới dạng phân số:

 • A. 3/5
 • B.16/5
 • C.8/5
 • D. Tất cả các đáp án trên đều sai
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm sgk Toán 6 tập 2 Trang 44


 • 53 lượt xem