Trắc nghiệm Số học 6 bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Mẫu số chung của các phân số 2/5; 23/18; 5/75 là

 • A. 180
 • B. 500
 • C. 750
 • D. 450

Câu 2: Sắp xếp các bước để quy đồng mẫu số nhiều phân số .Muốn quy đồng nhiều phân số với mẫu số dương ta làm như sau:

1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để là mẫu chung

2: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng

3: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu)

 • A. 1-2.3
 • B. 2-3-1
 • C.1-3-2
 • D. 3-2-1

Câu 3: Muốn quy đồng hai phân số ta làm như sau:

1: Tìm một bội chung của 2 mẫu số để làm mẫu chung

2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (chia mẫu chung cho từng mẫu)

3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng

 • A. 2-1-3
 • B.1-2-3
 • C. 3-2-1
 • D.1-3-2

Câu 4: Quy đồng mẫu số : và $\frac{3}{10}$. Mẫu số chung là:

 • A. 20
 • B.10
 • C.50
 • D. 2

Câu 5: Quy đồng mẫu số : . Mẫu số chung là:

 • A. 40
 • B.80
 • C.120
 • D.240

Câu 6: Quy đồng mẫu số: .Mẫu số chung là

 • A.112
 • B.336
 • C.224
 • D.56

Câu 7: Quy đồng mẫu số: . Ta có 3 phân số mới là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: phân số nào chưa tối giản?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. Cả 3 phân số

Câu 9: Quy đồng mẫu số : và $\frac{3}{10}$. Ta có phân số mới là:

 • A. và ${6}{20}$
 • B. và ${3}{20}$
 • C. và ${6}{40}$
 • D. và ${3}{40}$

Câu 10: Cho 3 phân số : . Câu nào đúng:

 • A. Mẫu số chung là 240
 • B. Để quy đồng mẫu các phân số đã cho, trước hết ta nên rút gọn các phân số đã cho thành phân số tối giản rồi hãy quy đồng mẫu
 • C. Phân số chưa tối giản là
 • D. Cả 3 phân số đều là phân số tối giản
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số sgk Toán 6 tập 2 Trang 16


 • 12 lượt xem