Trắc nghiệm Đại số 6 bài 3: Ghi số tự nhiên

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 3: Ghi số tự nhiên Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1:Thêm số 7 vào đằng trước số tự nhiên có 3 chữ số thì ta được số mới?

 • A. Hơn số tự nhiên cũ 700 đơn vị.
 • B. Kém số tự nhiên cũ 700 đơn vị.
 • C. Hơn số tự nhiên cũ 7000 đơn vị.
 • D. Kém số tự nhiên cũ 7000 đơn vị.

Câu 2:Với 3 số tự nhiên 0; 1; 3 có thể viết được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau?

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 5
 • D. 6

Câu 3:Số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là?

 • A. 1234; 9876
 • B. 1000; 9999
 • C. 1023; 9876
 • D. 1234; 9999

Câu 4:Cho các chữ số 3; 1; 8; 0 thì số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được tạo thành là?

 • A. 1038
 • B. 1083
 • C. 1308
 • D. 1380

Câu 5:Đọc các số La mã sau XI; XXII; XIV; LXXXV là?

 • A. 11; 22; 14; 535
 • B. 11; 21; 14; 85
 • C. 11; 22; 16; 75
 • D. 11; 22; 14; 85

Câu 6: Thêm số 8 vào sau số tự nhiên có ba chữ số thì ta được số tự nhiên mới là

 • A. Tăng 8 đơn vị số với số tự nhiên cũ.
 • B. Tăng gấp 10 lần và thêm 8 đơn vị so với số tự nhiên cũ.
 • C. Tăng gấp 10 lần so với số tự nhiên cũ.
 • D. Giảm 10 lần và 8 đơn vị so với số tự nhiên cũ.

Câu 7: Cho các chữ số 3; 1; 8; 0 thì số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số khác nhau được tạo thành là?

 • A. 8310
 • B. 8013
 • C. 8130
 • D. 8301

Câu 8:Thêm số 1 vào đằng sau số tự nhiên có 4 chữ số thì ta được số mới?

 • A. Hơn số tự nhiên cũ 10 đơn vị.
 • B. Kém số tự nhiên cũ 10000 đơn vị.
 • C. Hơn số tự nhiên cũ 10000 đơn vị.
 • D. Kém số tự nhiên cũ 1000 đơn vị.

Câu 9:Số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau là?

 • A. 123456; 987664
 • B. 100000; 999999
 • C. 102345; 987654
 • D. 123456; 999999

Câu 10:Có người nói:

 • A. Số tự nhiên lớn nhất là 999 999 999;
 • B. Không có số tự nhiên nhỏ nhất, cũng không có số tự nhiên lớn nhất.
 • C. Số tự nhiên nhỏ nhất là 0;
 • D. Số tự nhiên nhỏ nhất là 1;
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 3: Ghi số tự nhiên Toán 6 tập 1 trang 8 10


 • 7 lượt xem