Trắc nghiệm Hình học 6 bài 6: Đoạn thẳng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 6: Đoạn thẳng Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1:Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp thay vào chỗ.... để hoàn thành câu sau:

Hình gồm hai điểm A và B và tất cả các điểm nằm giữa A và B được gọi là....

 • A. đường thẳng AB
 • B. đoạn thẳng AB
 • C. tia AB
 • D. điểm A

Câu 2:Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp thay vào chỗ.... để hoàn thành câu sau:

Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng được chia ra bởi điểm O được gọi là một....

 • A. đường thẳng gốc O
 • B. đoạn thẳng O
 • C. tia gốc O
 • D. đườn thẳng O

Câu 3: Thầy giáo yêu cầu "vẽ đoạn thẳng MN cắt đoạn thẳng PQ". Ba bạn Lan, Hùng, Huệ vẽ như sau:

Hỏi bạn nào vẽ đúng?

 • A. Huệ
 • B. Hùng
 • C. Lan
 • D. Cả ba bạn đều đúng

Câu 4: Cho điểm I là một điểm bất kì của đoạn thẳng AB. Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A. Điểm I phải trùng với A hoặc B
 • B. Điểm I nằm giữa hai điểm A và B
 • C. Điểm I hoặc trùng với điểm A hoặc nằm giữa hai điểm A và B hoặc trùng với B
 • D. Điểm I phải khác điểm A và điểm B

Câu 5: Kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ dưới đây?

 • A. MN, MQ, NQ, ML, LP, MP, NP
 • B. MN, MQ, NQ, ML, LP, MP
 • C. MN, MQ, NQ, NP
 • D. MN, MQ, NQ, ML, LP

Câu 6: Cho G là một điểm thuộc đoạn thẳng HK. Hỏi trong ba điểm G, H, K điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

 • A. G
 • B. H
 • C. K
 • D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

Câu 7: Qua hai điểm phân biệt vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. Một số khác

Câu 8:Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp thay vào chỗ.... để hoàn thành câu sau:

Hai điểm M, N được gọi là....của đoạn thẳng MN

 • A. đầu
 • B. mút
 • C. gốc
 • D. A và B đều đúng

Câu 9:Qua 4 điểm không thẳng hàng vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 2
 • D. 6

Câu 10:Cho hình vẽ

Đường thẳng xx' cắt đoạn thẳng nào?

 • A. AB
 • B. OA
 • C. OB
 • D. Cả 3 đáp án trên

Câu 11:Cho hình vẽ

Hãy chọn tia cắt đoạn thẳng AB.

 • A. Tia Ox
 • B. Tia Ox'
 • C. Tia OA
 • D. Cả B và C đều đúng

Câu 12: Vẽ 3 đoạn thẳng sao cho mỗi đoạn thẳng cắt hai đoạn thẳng còn lại.

Hình vẽ nào đúng?

 • A. Hình 1
 • B. Hình 2
 • C. Hình 3
 • D. Cả 3 hình đều đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 6: Đoạn thẳng sgk Toán 6 tập 1 Trang 114 116


 • 15 lượt xem