Trắc nghiệm Hình học 6 bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB ?

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1:Điểm P nằm giữa hai điểm M và N thì

 • A. PN + MN = PN
 • B. MP + MN = PN
 • C. MP + PN = MN
 • D. MP - PN = MN

Câu 2:Nếu một đoạn thẳng cắt một tia thì đoạn thẳng và tia có bao nhiêu điểm chung

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 0
 • D. vô số

Câu 3:Cho hai điểm A và B nằm trên tia Ox sao cho OA = 6cm, OB = 2cm. Hỏi trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

 • A. Điểm O
 • B. Điểm B
 • C. Điểm A
 • D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

Câu 4:Cho O là điểm nằm giữa hai điểm A và B. Điểm I nằm giữa hai điểm O và B. Chọn câu đúng.

 • A. Điểm O nằm giữa hai điểm A và I
 • B. Điểm A nằm giữa hai điểm I và B
 • C. Điểm I nằm giữa hai điểm A và B
 • D. Cả A, C đều đúng

Câu 5:Cho 10 điểm phân biệt trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng, cứ qua hai điểm ta vẽ một đoạn thẳng. Hỏi vẽ tất cả bao nhiêu đoạn thẳng

 • A. 10
 • B. 90
 • C. 40
 • D. 45

Câu 6:Cho n điểm phân biệt (n≥2, n∈N) trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ các đoạn thẳng nói hai trong n điểm đó. Có tất cả 28 đoạn thẳng. Hãy tìm n

 • A. n = 9
 • B. n = 7
 • C. n = 8
 • D. n = 6

Câu 7:Biết AB = 7cm, CD = 5cm, MN = 6cm, PQ = 5cm.So sánh đoạn thẳng CD và đoạn thẳng PQ

 • A. CD > PQ
 • B. CD < PQ
 • C. CD = PQ
 • D. Không so sánh được

Câu 8: Đường thẳng x'x cắt bao nhiêu đoạn thẳng trên hình vẽ sau:

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6

Câu 9:Cho các đoạn thẳng AB = 4cm, MN = 5cm, EF = 3cm, PQ = 4cm, IK = 5cm. Chọn đáp án sai

 • A. AB < MN
 • B. EF < IK
 • C. AB = PQ
 • D. AB = EF

Câu 10:Cho ba điểm O, A, B sao cho OA = 2cm, OB = 3cm, AB = 5cm. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

 • A. Điểm A nằm giữa hai điểm O và B
 • B. Điểm O nằm giữa hai điểm A và B
 • C. Điểm B nằm giữa hai điểm O và A
 • D. Ba điểm O, A, B không thẳng hàng

Câu 11:Trên đường thẳng d lấy 4 điểm A, B, C, D sao cho AB = 5cm, BC = 3cm, CD = 7cm. Tính độ dài AD biết B nằm giữa C và D; C nằm giữa A và B

 • A. AD = 15cm
 • B. AD = 9cm
 • C. AD = 5cm
 • D. AD = 1cm

Câu 12:Cho MN = 12cm, MP = 4cm, PN = 8cm. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

 • A. Điểm M
 • B. Điểm N
 • C. Điểm P
 • D. Không điểm nào nằm giữa
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB ? sgk Toán 6 tập 1 Trang 120 122


 • 4 lượt xem