Trắc nghiệm Số học 6 bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Phân số a/b là phân số tối giản khi ƯC(a; b) bằng

 • A. {1; -1}
 • B. {2}
 • C. {1; 2}
 • D. {1; 2; 3}

Câu 2: TÌm số a; b biết

 • A. a = 3, b = -259
 • B. a = -3, b = -259
 • C. a = 3, b = 259
 • D. a = -3, b = 259

Câu 3: Phân số nào dưới đây là phân số tối giản?

 • A. -2/4
 • B. -15/-96
 • C. 13/27
 • D. -29/58

Câu 4: Nhân cả tử số và mẫu số của phân số 14/23 với số nào để được phân số 168/276

 • A. 14
 • B. 23
 • C. 12
 • D. 22

Câu 5:Viết một phân số mới bằng phân số 5/9 sao cho mẫu của phân số mới gấp 7 lần mẫu của phân số cũ

 • A.35/63
 • B.30/49
 • C.49/49
 • D.25/49

Câu 6: Chọn đáp án đúng:

 • A.Nếu ta nhân cả tử và mẫu cảu một phân số với cùng một sô nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho
 • B.Nếu ta nhân tử cuả một phân số với cùng một sô nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho
 • C.Nếu ta nhân mẫu cảu một phân số với cùng một sô nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho
 • D.Nếu ta nhân cả tử và mẫu cảu một phân số với cùng một sô nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới lớn phân số đã cho

Câu 7: Chọn đáp án đúng:

 • A.Nếu ta chia cả tử và mẫu cảu một phân số với cùng một sô nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho
 • B.Nếu ta chia tử cuả một phân số với cùng một sô nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho
 • C.Nếu ta chia mẫu cảu một phân số với cùng một sô nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho
 • D.Nếu ta chia cả tử và mẫu cảu một phân số với cùng một sô nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới lớn phân số đã cho

Câu 8: Chọn câu sai :

 • A.Hai phân số a/b và c/d gọi là những phân số bằng nhau nếu a.d = b.c (tích chéo bằng nhau)
 • B.Nếu ta chia cả tử và mẫu cảu một phân số với cùng một sô nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho
 • C.Nếu ta nhân cả tử và mẫu cảu một phân số với cùng một sô nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho
 • D.Số nguyên a cũng được viết dưới dạng phân số là a/a
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 3: Tính chất cơ bản của phân số sgk Toán 6 tập 2 Trang 9


 • 18 lượt xem