Trắc nghiệm Đại số 6 bài 5: Phép cộng và phép nhân

  • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 5: Phép cộng và phép nhân Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tính nhanh tổng 53 + 25 + 47 + 75?

A. 200

B. 201

C. 300

D. 100

Câu 2: Kết quả của phép tính 547.63 + 547.37?

A. 54700

B. 5470

C. 45700

D. 54733

Câu 3: Tính tích 25.9676.4?

A. 1000.9676

B. 9676 + 100

C. 9676.100

D. 9676.10

Câu 4: Tính tích 25.9676.4?

A. 1000.9676

B. 9676 + 100

C. 9676.100

D. 9676.10

Câu 5:Tính nhanh 125.1975.4.8.25?

A. 1975000000

B. 1975000

C. 19750000

D. 197500000

Câu 6: Tính tổng 1 + 2 + 3 + .... + 2018 bằng?

A. 4074342

B. 2037171

C. 2036162

D. 2035152

Câu 7: Không tính giá trị cụ thể, hãy so sánh A = 1987657.1987655 và B = 1987656.1987656

A. A > B

B. A < B

C. A ≤ B

D. A = B

Câu 7:Tổng 1 + 3 + 5 + 7 + .... + 97 có

A. Số có chữ số tận cùng là 7.

B. Số có chữ số tận cùng là 2.

C. Số có chữ số tận cùng là 3.

D. Số có chữ số tận cùng là 1.

Câu 9:Tìm số tự nhiên x thỏa mãn (x - 4).1000 = 0

A. x = 4

B. x = 3

C. x = 0

D. x = 1000

Câu 10:Số tự nhiên nào dưới đây thỏa mãn 2018.(x - 2018) = 2018

A. x = 2017

B. x = 2018

C. x = 2019

D. x = 2020

Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 5: Phép cộng và phép nhân Toán 6 tập 1 Trang 15 20


  • 15 lượt xem