Trắc nghiệm Đại số 6 bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1:Chọn câu sai

 • A.
 • B. với m ≥ n và a ≠ 0
 • C.
 • D.

Câu 2:Viết gọn tích 4.4.4.4.4 dưới dạng lũy thừa ta được

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3:Tích 10.10.10.100 được viết dưới dạng lũy thừa gọn nhất là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Tính giá trị của lũy thừa ta được?

 • A. 32
 • B. 64
 • C. 16
 • D. 128

Câu 5:Viết tích dưới dạng một lũy thừa ta được

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6:Chọn đáp án đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7:Chọn đáp án sai

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8:Tính 24 + 16 ta được kết quả dưới dạng lũy thừa là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9:Tìm số tự nhiên n thỏa mãn

 • A. n = 2
 • B. n = 3
 • C. n = 4
 • D. n = 8

Câu 10: Tìm số tự nhiên n thỏa mãn ?

 • A. n = 3
 • B. n = 16
 • C. n = 8
 • D. n = 4
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số Toán 6 tập 1 Trang 26 29


 • 12 lượt xem