Trắc nghiệm Hình học 6 Bài 6: Tia phân giác của góc

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 6: Tia phân giác của góc Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

 • A. Nếu tia Ot là tia phân giác của ∠xOy thì tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy
 • B. Nếu tia Ot là tia phân giác của ∠xOy thì ∠xOt = ∠yOt = ∠xOy/2
 • C. Nếu ∠xOt = ∠yOt thì tia Ot là tia phân giác của ∠xOy
 • D. Nếu ∠xOt = ∠yOt và tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy thì tia Ot là tia phân giác của ∠xOy

Câu 2: Cho Ot là phân giác của ∠xOy. Biết ∠xOy = 100°, số đo của ∠xOt là:

 • A. 40°
 • B. 60°
 • C. 50°
 • D. 200°

Câu 3: Cho ∠xOy là góc vuông có tia On là phân giác, số đo của ∠xOn là:

 • A. 40°
 • B. 90°
 • C. 45°
 • D. 85°

Câu 4: Cho tia On là tia phân giác của ∠mOt. Biết ∠mOn = 70°, số đo của ∠mOt là:

 • A. 140°
 • B. 120°
 • C. 35°
 • D. 60°

Câu 5: Cho ∠AOB = 90° và tia OB là tia phân giác của góc AOC . Khi đó góc AOC là:

 • A. Góc vuông
 • B. Góc nhọn
 • C. Góc tù
 • D. Góc bẹt
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 6: Tia phân giác của góc sgk Toán 6 tập 2 Trang 85 87


 • 24 lượt xem