Giải câu 17 bài: Luyện tập sgk Toán 6 tập 1 trang 73

  • 1 Đánh giá

Câu 17: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

Có thể khẳng định rằng tập hợp Z bao gồm hai bộ phận là các số nguyên dương và các số nguyên âm được không? Tại sao?

Bài làm:

Không.

Tập hợp các số nguyên Z gồm:

  • Số nguyên dương (là các số tự nhiên khác 0).

  • Số 0.

  • Số nguyên âm.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021