Giải câu 49 bài: Luyện tập 1 Toán 6 tập 1 Trang 24

  • 1 Đánh giá

Câu 49: Trang 24 - sgk toán 6 tập 1

Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp:

Ví dụ: 135 - 98 = (135 + 2) – (98 + 2) = 137 - 100 = 37

Hãy tính nhẩm: 321 - 96

1354 – 997

Bài làm:

Tương tự, ta có :

  • 321 - 96 = (321 + 4) – (96 + 4) = 325 - 100 = 225

Vậy 321 - 96 = 225.

  • 1354 - 997 = (1354 + 3) – (997 + 3) = 1357 – 1000 = 357

Vậy 1354 - 997 = 357.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021