Giải câu 23 bài 5: Tia sgk Toán 6 tập 1 Trang 113

  • 1 Đánh giá

Câu 23: Trang 113 - sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải câu 23 bài Tia

Trên đường thẳng a cho bốn điểm M, N, P, Q như hình 31. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Trong các tia MN, MP, MQ, NP, NQ có những tia nào trùng nhau?

b) Trong các tia MN, NM, MP có những tia nào đối nhau?

c) Nêu tên hai tia gốc P đối nhau.

Bài làm:

Ta có:

a)

  • Xét các tia cùng gốc M ta được các tia trùng nhau là MN, MP, MQ.
  • Xét các tia cùng gốc N ta được các tia trùng nhau là NP, NQ.

b) Trong các tia MN, NM, MP không có tia nào đối nhau.

c) Hai tia gốc P đối nhau là PQ và PN (hoặc PQ và PM hoặc PQ và Pa).

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021