Giải câu 98 bài: Luyện tập Toán 6 tập 1 trang 39

  • 1 Đánh giá

Câu 98: Trang 39 - sgk toán 6 tập 1

Đánh dấu "X" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Hướng dẫn giải câu 98 Luyện tập Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bài làm:

Dựa vào lý thuyết " Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 " , ta có bảng sau:

Hướng dẫn giải câu 98 Luyện tập Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021