Giải câu 121 bài 14: Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên tố Toán 6 tập 1 Trang 47

  • 1 Đánh giá

Câu 121: Trang 47 - sgk toán 6 tập 1

a) Tìm số tự nhiên k để 3.k là số nguyên tố.

b) Tìm số tự nhiên k để 7.k là số nguyên tố.

Bài làm:

a)

  • Nếu k = 0 thì 3.k = 3.0 = 0 không phải là số nguyên tố.
  • Nếu k = 1 thì 3.k = 3.1 = 3 là số nguyên tố.
  • Nếu k = 2 thì 3.k = 3.2 = 6 chia hết cho 1, 2, 3, 6 nên không phải là số nguyên tố.
  • Nếu k > 2 thì 3.k sẽ có ít nhất 3 ước là 1, 3, và k nên 3.k không phải là số nguyên tố.

Vậy, để 3.k là số nguyên tố thì k = 1.

b) Tương tự ta có:

  • Nếu k = 0 thì 7.k = 7.0 = 0 không phải là số nguyên tố.
  • Nếu k = 1 thì 7.k = 7.1 = 7 là số nguyên tố.
  • Nếu k = 2 thì 7.k = 7.2 = 14 chia hết cho 1, 2, 7, 14 nên không phải là số nguyên tố.
  • Nếu k > 2 thì 7.k sẽ có ít nhất 3 ước là 1, 7, và k nên 7.k không phải là số nguyên tố.

Vậy, để 7.k là số nguyên tố thì k = 1.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021