Giải bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Toán 6 tập 1 Trang 48 51

  • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Khái niệm

  • Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố.

Ví dụ:

Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Chú ý:

  • Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của mỗi số nguyên tố là chính số đó.
  • Mọi hợp số đều phân tích được ra thừa số nguyên tố.

II. Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Ví dụ: Ta có thể phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo cột dọc:

Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

  • Trong cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ta thường viết các ước nguyên tố theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
  • Dù phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng cách nào thì ta được cùng một kết quả.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 125: Trang 50 - sgk toán 6 tập 1

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:

a) 60

b) 84

c) 285

d) 1035

e) 400

g) 1000000

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 126: Trang 50 - sgk toán 6 tập 1

An phân tích các số 120; 306; 567 ra thừa số nguyên tố như sau:

An làm như trên có đúng không? Hãy sửa lại trong trường hợp An làm không đúng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 127: Trang 50 - sgk toán 6 tập 1

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết các số sau chia hết cho các số nguyên tố nào?

a) 225

b) 1800

c) 1050

d) 3060

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 128: Trang 50 - sgk toán 6 tập 1

Cho số . Mỗi số 4, 8, 16, 11, 20 có là ước của a hay không?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 129: Trang 50 - sgk toán 6 tập 1

a) Cho số . Hãy viết tất cả các ước của a.

b) Cho số . Hãy viết tất cả các ước của b.

c) Cho số . Hãy viết tất cả các ước của c.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 130: Trang 50 - sgk toán 6 tập 1

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số:

51 ; 75 ; 42 ; 30

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 131: Trang 50 - sgk toán 6 tập 1

a) Tích của hai số tự nhiên bằng 42. Tìm mỗi số.

b) Tích của hai số tự nhiên a và b bằng 30. Tìm a và b biết rằng a < b.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 132: Trang 50 - sgk toán 6 tập 1

Tâm có 28 viên bi. Tâm muốn xếp số bi đó vào các túi sao cho số bi ở các túi đều bằng nhau. Hỏi Tâm có thể xếp 28 viên bi đó vào mấy túi ? (kể cả trường hợp xếp vào một túi).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 133: Trang 51 - sgk toán 6 tập 1

a) Phân tích số 111 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của 111.

b) Thay dấu * bởi chữ số thích hợp:

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 6 bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021