Giải câu 132 bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Toán 6 tập 1 Trang 50

  • 1 Đánh giá

Câu 132: Trang 50 - sgk toán 6 tập 1

Tâm có 28 viên bi. Tâm muốn xếp số bi đó vào các túi sao cho số bi ở các túi đều bằng nhau. Hỏi Tâm có thể xếp 28 viên bi đó vào mấy túi ? (kể cả trường hợp xếp vào một túi).

Bài làm:

Theo giả thiết : số túi là ước của 28.

=> Ư(28) = { 1, 2, 4, 7, 14, 28 }.

Vậy Tâm có thể sắp xếp 28 viên bi vào 1 túi; 2 túi; 4 túi; 7 túi; 14 túi; 28 túi như sau:

  • 1 túi có 28 viên bi.

  • 2 túi, mỗi túi có 14 viên bi.

  • 4 túi, mỗi túi có 7 viên bi.

  • 7 túi, mỗi túi có 4 viên bi.

  • 14 túi, mỗi túi có 2 viên bi.

  • 28 túi, mỗi túi có 1 viên bi.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021