Giải câu 34 bài: Luyện tập sgk Toán 6 tập 1 trang 77

  • 1 Đánh giá

Câu 34: Trang 77 - sgk toán 6 tập 1

Tính giá trị của biểu thức:

a) x + ( -16 ) biết x = -4

b) ( -102 ) + y biết y = 2

Bài làm:

Ta có:

a) Khi x = -4

=> ( -4 ) + ( - 16 ) = - ( 4 + 16 ) = -20

b) Khi y = 2

=> ( -102 ) + ( -2 ) = - ( 102 + 2 ) = -104

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021