Giải câu 112 bài 13: Ước và bội Toán 6 tập 1 Trang 44

  • 1 Đánh giá

Câu 112: Trang 44 - sgk toán 6 tập 1

Tìm các ước của 4, của 6, của 9, của 13 và của 1.

Bài làm:

Ta có:

  • Ư(4) = { 1, 2, 4 }.
  • Ư(6) = { 1, 2, 3, 6 }.
  • Ư(9) = { 1, 3, 9 }.
  • Ư(13) = { 1, 13 }.
  • Ư(1) = { 1 }.
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021