Giải câu 13 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên sgk Toán 6 tập 1 Trang 73

  • 1 Đánh giá

Câu 13: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

Tìm x Z , biết:

a) -5 < x < 0

b) -3 < x < 3

Bài làm:

Vì x Z hay x là số nguyên nên:

a) x = { -4, -3, -2, -1 }.

b) x = { -2, -1, 0, 1, 2 }.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021