Giải câu 77 bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu sgk Toán 6 tập 1 Trang 89

  • 1 Đánh giá

Câu 77: Trang 89 - sgk toán lớp 6 tập 1

Một xí nghiệp may mỗi ngày được 250 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, chiều dài của vải dùng để may một bộ quần áo tăng x (dm) (khổ vải như cũ). Hỏi chiều dài của vải dùng để may 250 bộ quần áo mỗi ngày tăng bao nhiêu đề - xi – mét, biết:

a.

b.

Bài làm:

a.

Ta có chiều dài tăng 3dm. Vậy chiều dài của vải dùng để may 250 bộ quần áo mỗi ngày tăng số đề-xi-mét là:

b.

Ta có chiều dài tăng -2dm hay giảm 2dm. Vậy chiều dài của vải dùng để may 250 bộ quần áo mỗi ngày tăng số đề-xi-mét là:

Hay giảm 500dm.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021