Giải câu 13 bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng sgk vật lí 12 trang 158

  • 1 Đánh giá

Câu 13: trang 158 - sgk vật lí 12

Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 μm. Tính công thoát của electron khỏi kẽm theo đơn vị jun và eV.

Cho 1 eV = 1,6.10-19J.

Bài làm:

Công thoát của electron khỏi kẽm kí hiệu là A

Mà A =

Chú ý λ0 đổi về đơn vị m. λ0 = 0,35μm = 0,35.10-6m

A =

Ta có: 1 eV = 1,6.10-19J.

=$\frac{5,68.10^{-19}}{1,6.10^{-19}}$=3,55 eV.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021