Giải câu 2 bài 10 Sinh học 9 trang 45

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 45 - sgk Sinh học 9

Trong một thí nghiệm, người ta cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng và thu được F1, cho toàn hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, người ta thu được các cây F2 với tỉ lệ phân li kiểu hình là: 245 cây hoa trắng và 315 cây hoa đỏ. Hãy giải thích kết quả lai và viết sơ đồ lai từ thế hệ P tới F1 và F2.

Bài làm:

F2 có 9 + 7= 16 tổ hợp = 4× 4

--> Mỗi cá thể F1 giảm phân cho 4 loại giao tử

--> F1 dị hợp về 2 cặp gen (AaBb). Trong đó, hai gen trội không alen (A và B) có tương tác bổ sung để hình thành màu hoa đỏ. Nếu KG chỉ có mặt 1 loại gen trội (A hoặc B) hay toàn bộ gen lặn thì sẽ cho kiểu hình hoa trắng.

  • Sơ đồ lai:

P (t/c): AAbb × aaBB

G: Ab aB

F1: AaBb (100% hoa đỏ)

F1 × F1: AaBb × AaBb

G1: AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab

F2: 9 A-B- : 3 A-bb : 3 aaB- : 1 aabb

9 hoa đỏ : 7 hoa trắng

  • Hiện tượng tương tác gen là phổ biến còn hiện tượng một gen quy định một tính trạng đúng như quy luật Menđen là khá hiếm gặp.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải môn sinh 12