Giải câu 29 bài: Luyện tập sgk Toán 6 tập 1 trang 114

  • 1 Đánh giá

Câu 29: Trang 114 - sgk Toán 6 tập 1

Cho hai tia đối nhau AB và AC.

a) Gọi M là một điểm thuộc tia AB. Trong ba điểm M, A, C thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Gọi N là một điểm thuộc tia AC. Trong ba điểm N, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Bài làm:

Ta có hình vẽ:

Hướng dẫn giải câu 29 Luyện tập Tia

a) Trong ba điểm M, A, C thì điểm A nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Trong ba điểm N, A, B thì điểm A nằm giữa hai điểm còn lại.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021