Giải câu 3 bài tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 80 sgk toán lớp 3

Mẹ hái được 60 quả táo, chị hái được 35 quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo?

Bài làm:

Bài giải:

Cách 1:

Cả mẹ và chị hái được số quả táo là:

60 + 35 = 95 (quả)

Nếu chia đều vào 5 hộp thì mỗi hộp sẽ có số quả là:

95 : 5 = 19 (quả)

Đáp số : 19 quả

Cách 2:

Mỗi hộp có số quả táo là:

(60 + 35) : 5 = 19 ( quả)

Đáp số : 19 quả

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021