Giải câu 4 bài luyện tập chung trang 166 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 166 - sgk toán lớp 3

Ngày 8 tháng 3 là ngày chủ nhật. Hỏi những ngày chủ nhật trong tháng đó là những ngày nào?

Bài làm:

Ngày 8 tháng 3 là chủ nhật, thì những ngày chủ nhật còn lại sẽ rơi vào các ngày: 1, 15, 22 và 29.

Vì:

  • Chủ nhật đầu tiên của tháng là ngày 1 tháng 3 (vì 8 – 7 = 1)
  • Chủ nhật thứ hai là ngày 8 tháng 3 ( vì 7 + 1 = 8)
  • Chủ nhật thứ ba là ngày 15 tháng 3 ( vì 8 + 7 = 15)
  • Chủ nhật thứ tư là ngày 22 tháng 3 (vì 15 + 7 = 22)
  • Chủ nhật cuối cùng của tháng là ngày 29 tháng 3 (vì 22 + 7 = 29)
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021