Giải câu 3 trang 176 toán tiếng anh 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 176 - Toán tiếng anh 3

42 cups of the same type are placed evenly in 7 boxes. How many boxes are needed to contains 4572 cups of the same type?

Có 42 cái cốc như nhau được xếp vào 7 hộp. Hỏi có 4572 cái cốc cùng loại thì xếp được vào bao nhiêu hộp như thế?

Bài làm:

The number of cups in each boxes is:

Mỗi hộp đựng được số cốc là:

42 : 7 = 6 (cups/cốc)

The number of boxes are needed to contain 4572 cups is:

Số hộp để đựng hết 4572 cốc là:

4572 : 6 = 762 (boxes/hộp)

Answer: 762 boxes

Đáp số: 762 hộp

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021