Giải câu 4 trang 38 Cánh Diều Toán 6 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4 (Trang 38 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tính:

a) - $\frac{5}{24}$

b) + ( $\frac{-5}{11}$ - $\frac{9}{11}$ )

c) - ( $\frac{5}{12}$ - $\frac{1}{15}$ )

Bài làm:

a) - $\frac{5}{24}$ = $\frac{5 . 3}{16 . 3}$ - $\frac{5 . 2}{24 . 2}$ = $\frac{15}{48}$ - $\frac{10}{48}$ = $\frac{5}{48}$

b) + ( $\frac{-5}{11}$ - $\frac{9}{11}$ ) = + $\frac{- 14}{11}$ = $\frac{- 12}{11}$

c) - ( $\frac{5}{12}$ - $\frac{1}{15}$ ) = $\frac{1 . 6}{10 . 6}$ - ( $\frac{5 . 5}{12 . 5}$ - $\frac{1 . 4}{15 . 4}$ ) = $\frac{6}{60}$ -( $\frac{25}{60}$ - $\frac{4}{60}$ ) = $\frac{6}{60}$ - $\frac{21}{60}$ = $\frac{- 15}{60}$ = $\frac{- 1}{4}$

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021