Giải câu 5 trang 34 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 34 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Phân tích mỗi số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số chia hết cho các số nguyên tố nào?

a) 80; b) 120; c) 225; d) 400.

Bài làm:

a) 80 = 2 . 2 . 2 . 2 . 5 = 2 . 5

=> 80 chia hết cho số nguyên tố 2 và 5.

b) 120 = 2 . 2 . 2 . 3 . 5 = 2 . 3 . 5

=> 120 chia hết cho số nguyên tố 2, 3 và 5.

c) 225 = 3 . 3 . 5 . 5 = 3 . 5

=> 225 chia hết cho số nguyên tố 3 và 5.

d) 400 = 2 . 2 . 2 . 2 . 5 . 5 = 2 . 5$^{2}$

=> 400 chia hết cho số nguyên tố 2 và 5.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021